O organizacji

Młodzieżowa Rada Miejska Karczewa ma siedem okręgów wyborczych. Nad przebiegiem wyborów czuwała złożone z uczniów Okręgowe Komisje Wyborcze, wskazane przez samorządy szkolne. Kandydaci organizują kampanię wyborczą. Wyborcy (uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 19 lat) oddają swoje głosy na prawdziwych, opieczętowanych przez Gminną Komisję Wyborczą kartach do głosowania. Wybory są przeprowadzane tak jak wybory samorządowe, są więc prawdziwą lekcją wychowania obywatelskiego

 

Radni mają wpływ na inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, np. w zakresie nauki, wypoczynku, kultury i sportu, oraz organizowanie imprez czy konkursów o charakterze kulturalnym, sportowym, pro ekologicznym i charytatywnym. Młodzieżowa rada współpracuje także z „dorosłą” radą miejską i władzami gminy – może przedstawiać organom administracji samorządowej opinie w sprawach dotyczących młodzieży, składać wnioski do rady miejskiej i burmistrza o wykonanie zadań, które ułatwiają i uatrakcyjniają życie młodzieży. Radni mogą także organizować szkolenia, seminaria i konferencje, brać w nich udział oraz zapraszać do uczestnictwa swoich rówieśników. Ważnym obszarem działalności jest współpraca rady z samorządami szkolnymi, z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, radami młodzieżowymi innych miast i gmin, młodzieżowymi sejmikami województw czy Radą Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.